Zvoľte kategóriu

Kontakty

Alena ZABRANSKÁ
U Potoka 25
252 65 Tursko
tel: +420 602 250 498
info(a)azavlahyshop.sk

Tovar v akcii:

Najpredávanejšie


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azavlahyshop.sk (prodávající), jehož provozovatelem je firma Alena Zabranská, U Potoka 25, 252 65 Tursko, Česká Republika, IČ: 19804369, DIČ: 0552145088. Dodávku objednaného zboží zajišťujeme jen pro Slovensko. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Odesláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím. Kupní smlouva skutečně vzniká tedy v momentě odeslání objednávky.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.azavlahyshop.sk kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí kupující se zpracování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.
7. Minimální výše objednávky zboží je 30 EUR /hodnoty zboží/.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou 3 – 10 dní v případě doručení Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném druhu dopravce.

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.azavlahyshop.sk a právním řádem platným v ČR.
2. Reklamační řád internetového obchodu www.azavlahyshop.sk je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Kupující má dle §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující den po převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno dodavateli písemně na „Formuláři pro odstoupení od smlouvy“ nejpozději v poslední den 14 denní lhůty spolu se zbožím.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu zpět v uvedené lhůtě.
Zákazník na své náklady zašle zboží zpět prodejci jako doporučený balík na adresu: Alena  Zabranská, U Potoka 25, 252 65 TURSKO, Česká Republika.
Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu a ponížit cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží na jeho účet do 14 dnů od obdržení zboží

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.
c. vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)
d. pokud kupující provedl neúplnou objednávku tedy objednávku bez označení /zadání/ způsobu dopravy, nebo způsobu platby zboží.
e. bez udání důvodu

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Informační zpravodaj

1. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s občasným zasláním informačního zpravodaje na jím uvedenou emailovou adresu, ve kterém mu budou představeny novinky v nabídce, akce, slevy. Zákazník souhlasí i s tím, že část informací, které jsou obsaženy v objednávce ( email ) bude použit k zaslání dotazníku hodnocení nákupu na Heuréce, popř. i jiných porovnávačích.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.azavlahyshop.sk , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

Reklamační řád
Reklamační řád je nedílnou součástí " Obchodních podmínek“ prodávajícího Alena Zabranská, U Potoka 25,  252 65 Tursko,  Česká Republika, IČ: 19804369, DIČ: CZ0552145088.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy - Občanský zákoník.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje internetový obchod www.azavlahyshop.sk ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, atd.).

Pokud není u zboží uvedeno jinak, je záruční doba na zboží 24 měsíců.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1.Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2.Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Nárok na záruku na výrobek zaniká i tehdy, nebude-li zapojen či instalován výrobek osobou certifikovanou pro montáž výrobků Rain Bird nebo K-Rain.
3.Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4.Výrobek byl poškozen působením živlů.
5.Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6.Výrobek byl kupujícím namontován, instalován, byl používán nebo je již zjevně používáním opotřebován.
7.Poškození výrobku bylo způsobeno neodbornou manipulací, přístupem, normálním opotřebením nebo neodbornou instalací produktu.
8.Zavlažovací systém a jeho součásti nebyly prokazatelně každoročně odborně zazimovány nebo byly poškozeny mrazem /zamrzlá voda/

Postup při reklamaci :

1.Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo poštou.

Zákazník na své náklady zašle reklamované zboží zpět prodejci jako doporučený balík na reklamační adresu: Alena Zabranská, U Potoka 25, 252 65 TURSKO, Česká Republika, nebo si můžete domluvit telefonicky jiný postup reklamace.

2.Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu a záručního listu (pokud Vám byl s výrobkem dodán) a vyplněný REKLAMAČNÍ LIST.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy /vrácení zboží ve 14 denní lhůtě:

Kupující má dle §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující den po převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno dodavateli písemně na „Formuláři pro odstoupení od smlouvy“ nejpozději v poslední den 14 denní lhůty spolu se zbožím.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu zpět v uvedené lhůtě.

Zákazník na své náklady zašle zboží zpět prodejci jako doporučený balík na adresu: Alena Zabranská, U Potoka 25,  252 65 Tursko,  Česká Republika

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu a ponížit cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží na jeho účet do 14 dnů od obdržení zboží

MGViNzJi